XVI  Konferencja Naukowa z cyklu  

SUKCES W ZARZĄDZANIU KADRAMI

pt:

 Zarządzanie kapitałem ludzkim w wędrującym kontekście zdarzeń



Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej – XVI Konferencji z cyklu SUKCES W ZARZĄDZANIU KADRAMI organizowanej przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniach 19 -20  września 2022 roku. Zakładamy, że sytuacja pandemiczna nie wymusi przejścia na formę zdalną.

 

Przewodnim tematem XVI edycji jest Zarządzanie kapitałem ludzkim w wędrującym kontekście zdarzeń.

 

         Zainteresowanie tą problematyką wynika z przeświadczenia, że działania ukierunkowane na ludzi w organizacji w coraz większym stopniu podlegają bezprecedensowej kontekstualizacji. Mamy do czynienia nie tylko z wyraźną intensyfikacją oddziaływania różnych czynników kontekstowych otoczenia na praktykę zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach, ale też ze znaczącą zmiennością w zakresie różnorodności i konfiguracji tych czynników. Oznacza to, że kontekst spostrzegany jest jako zjawisko o dynamicznym charakterze, które podlega przekształceniom w coraz krótszych okresach czasowych, niekiedy nawet krótszych niż kilka dni. Co więcej, pojawianie się ważnych zdarzeń o małym stopniu przewidywalności co do ich zaistnienia albo też w pewnym stopniu przewidywalnych, aczkolwiek skomplikowanych, zwiększa poczucie niepewności w organizacjach, wśród kadry zarządzającej oraz samych pracowników. Z tego względu kontekst, w którym funkcjonują różni interesariusze, zdaje się być wędrującym kontekstem zdarzeń, który znacząco dynamizuje procesy dostosowawcze w organizacjach lub też wymaga wypracowania całkowicie nowych, nieznanych dotąd rozwiązań.

           W ostatnich kilku latach mamy do czynienia z wieloma zjawiskami kontekstualnymi, umownie nazywanymi tutaj zdarzeniami, których zakres i intensywność nie pozostała bez znaczenia dla praktyki organizacyjnej i działalności badawczej. Można tutaj wspomnieć choćby o procesach zachodzących w gospodarce światowej, które skutkują włączaniem lub wyłączaniem, albo przynajmniej ograniczaniem uczestnictwa gospodarek narodowych poszczególnych krajów i ich przedsiębiorstw w ogólnoświatowym procesie produkcji i wymiany. Takie zdarzenia mają miejsce, na przykład ze względów politycznych lub ekonomicznych, w tym konfliktu zbrojnego, wojny celnej, wprowadzania międzynarodowego embarga itp. Intensyfikacji podlegają też czynniki związane z Industry 4.0

           W rezultacie w organizacjach nie tylko procesy pracy, ale też działania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w coraz większym stopniu opierają się na nowych technologiach. Ważne zmienne kontekstowe to również zwiększające się oczekiwania względem podnoszenia standardów etycznych w organizacjach, ich społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, dbałości o dobrostan pracowników i warunki wykonywania pracy. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera rynek pracy, którego struktura, a szczególnie pewne braki podażowe ukierunkowują organizacje na intensyfikacje działań w zakresie kształtowania zaangażowania pracowników i ich satysfakcji z pracy oraz budowania własnej marki jako pracodawcy z wyboru. Jednakże najbardziej wędrującym kontekstem zdarzeń zdaje się być kontekst pandemiczny, który ze względów legislacyjnych oraz ochrony i bezpieczeństwa pracy wymaga nieraz dostosowania się do nowych wymagań zaledwie w ciągu doby. Są to jedynie wybrane przykłady wędrujących kontekstów zdarzeń, z którymi mają do czynienia zarówno organizacje międzynarodowe jak i krajowe, a które w istotny sposób determinują praktyki zarządzania kapitałem ludzkim.


GŁÓWNE CELE KONFERENCJI:

 • zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych,
 • podzielenie się doświadczeniami badawczymi,
 • podzielenie się doświadczeniami wywodzącymi się z praktyki gospodarczej,
 • podjęcie dyskusji,
 • wymiana myśli,
 • wskazanie nowych obszarów badań,
 • sformułowanie rekomendacji dla praktyki zarządczej w organizacjach.


Zakres problemowy

 • Priorytety w rozwoju kompetencji menedżerskich w nowej rzeczywistości
 • Kształtowanie pozytywnych doświadczeń pracowniczych w nowych warunkach organizacyjnych
 • Przywództwo organizacyjne i budowanie zespołów pracowniczych w dobie cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji
 • Świat VUCA - umiejętność osiągania celów i angażowania zespołów w warunkach niepewności i ciągłych zmian
 • Zarządzanie talentami w obliczu dynamiki zmian na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy
 • Rola ZZL w kształtowaniu dobrostanu,  bezpieczeństwa i zdrowia pracownika
 • Wyzwania w obszarze kształtowania zaangażowania pracowników i ich satysfakcji z pracy
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi – balansowanie celów ekonomicznych, społecznych, technologicznych i ekologicznych
 • Nowe modele i formy zatrudnienia oraz współpracy w Gig Economy
 • Wirtualizacja relacji społecznych w organizacji z perspektywy pracowniczej, menedżerskiej i organizacyjnej
 • Organizacja i efektywność pracy w warunkach pracy zdalnej
 • Rola HR Business Partnera w procesie kreowania wartości dla interesariuszy
 • Międzynarodowa mobilność i adaptacja pracowników
 • Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w czasach pandemii

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Tadeusz Listwan

Przewodnicząca Rady Naukowej

dr hab. Marzena Stor, prof. UE

 

 


Skład Rady Naukowej:

Kolejność alfabetyczna wg nazwisk:

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak
dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG
dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US
prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
prof. dr hab. Zdzisława Janowska
dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US
prof. dr hab. Marta Juchnowicz
dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG
dr hab. Marek Kunasz, prof. US
prof. dr hab. Anna Lipka
dr hab. Alicja Miś, prof. UEK
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP
prof. dr hab. Janusz Strużyna
dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK
prof. dr hab. Bogusława Urbaniak
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
dr hab. Stanisław A. Witkowski, prof. UJW
dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
prof. dr hab. Czesław Zając
dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UEK